CASA UTXAFAVA


CASA UTXAFAVA

La casa fou construïda el 1771 per Manuel Galitó, tal com indica l'antiga llinda de la casa.
Segons un protocol notarial signat el 26 d'octubre del 1770, Manuel Galitó alliberava al seu
pare Josep d'una sèrie d'obligacions que tenia, d'acord amb els capítols matrimonials que
havien signat el 1767. A canvi d'això, Manuel es quedava diferents terrenys, un dels quals
 estava en la partida del Vilot, i era el lloc destinat per construir-se "una casa ab parets de
 tàpia de coranta sinch palms a tot quadros, ab sos corresponents sòculs y fonament de pedra
y argamassa,... ab dos trevols, finestras y teulada". Al marge del solar, el pare també li havia
de satisfer "cent sinquanta lliures moneda barcelonina... [així com] los materials necessaris
per a la construcció y fabricació de dita casa, ab la forma dalt dita de bigas, pedra, rajolas,
guix y argamassa a peu d'obra, y [també] deurà donar las pedras picadas que ja eran destinadas
 y no empleadas per Josep Galitó per fer una casa nova" (AHCC, notaria Tàrrega, Pere Vila
Coll, Manual 1770-1771, fol. 197 ss.).TAMBÉ ET POT INTERESSAR

0 comentaris